Hogere transitievergoeding bij ontslag

De arbeidsmarkt verandert in rap tempo. De overheid probeert het arbeidsrecht hier zo goed mogelijk bij aan te laten sluiten. Eén van de speerpunten van de huidige arbeidsmarktwet is de transitievergoeding. Dat is een financiële vergoeding waarop een werknemer bij onvrijwillig ontslag direct recht heeft. Er is veel verwarring over de hoogte van de transitievergoeding. Staat die vergoeding vast of is een hogere ontslagvergoeding mogelijk?

Wanneer recht op een transitievergoeding?

Sinds invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in 2020 is er duidelijkheid over wanneer een werkgever een transitievergoeding moet betalen. Een werknemer heeft er recht op als het dienstverband op initiatief van diens werkgever wordt beëindigd:

  1. De werkgever zegt op met toestemming van het UWV;
  2. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst op verzoek van werkgever;
  3. De werknemer zegt de arbeidsovereenkomst op of laat deze ontbinden wegens ernstig verwijtbaar handelen van werkgever;
  4. De werkgever zet een tijdelijk dienstverband niet voort.

Hoe hoog is de transitievergoeding?

Kort door de bocht is de transitievergoeding 1/3 deel van een bruto jaarsalaris. Officieel is de hoogte van de transitievergoeding één derde deel van het maandloon per kalenderjaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd, inclusief een evenredig deel daarvan voor de periode korter dan een kalenderjaar. De transitievergoeding bedraagt in 2021 maximaal € 84.000 bruto, maar dit wordt verhoogd tot maximaal één bruto jaarsalaris als dat hoger is. Je kunt de hoogte van de transitievergoeding online berekenen.

Kan ik een hogere vergoeding krijgen?

Tot 2020 kon een ontslag via de kantonrechter alleen plaatsvinden als er één voldragen ontslaggrond was. Met andere woorden: er moest één ontslagreden volledig van toepassing zijn om tot ontbinding van het arbeidscontract over te kunnen gaan. Met invoering van de Wab is de cumulatiegrond (i-grond) daaraan toegevoegd. Sindsdien kan een combinatie van ontslagredenen ook tot ontbinding leiden. Een kantonrechter of arbeidsjurist kan wel oordelen dat naast de transitievergoeding nog een extra vergoeding toepasselijk is. Die kan oplopen tot 50% van de wettelijke transitievergoeding.

Wat is de billijke vergoeding?

Een transitievergoeding kan verhoogd worden met een billijke vergoeding als aangetoond kan worden dat de werkgever ernstig verwijtbaar is geweest. De hoogte van de billijke vergoeding zal onder meer afgestemd worden o.b.v. de volgende omstandigheden:

  • De ontslagredenen;
  • De schuld of mate van verwijtbaarheid van de werkgever;
  • De gevolgen voor de werknemer na beëindiging van het dienstverband;
  • De lengte van het dienstverband.

Schadeloosstelling of schadevergoeding

Tenzij er een tussentijds opzegbeding is afgesproken, kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (tijdelijk contract) niet tussentijds worden opgezegd. Er kan standaard worden opgezegd tegen de overeengekomen einddatum, met inachtneming van de geldende opzegtermijn. Indien een werkgever toch opzegt of de verkeerde opzegtermijn hanteert, kan een kantonrechter of arbeidsjurist een schadeloosstelling of -vergoeding toekennen. Deze kan toegekend of bedongen worden naast de transitievergoeding en/of billijke vergoeding.